Menu
header photo

Hoạt động | Activities

Các hoạt động nghiên cứu và triển khai chính của Viện ARIES gồm:/Our primary focus in research and development includes the following areas:

 1. Nghiên cứu phát triển các modules đào tạo/huấn luyện giáo viên (Professional Development);
 2. Nghiên cứu phát triển các modules huấn luyện về “Làm cha mẹ” (Parenting Education);
 3. Kết nối trao đổi/giao lưu quốc tế và các chương trình trải nghiệm (education exchange programs);
 4. Nghiên cứu ứng dụng thuyết đa trí thông minh (multiple intelligences);
 5. Phát triển các kỹ năng công dân thế kỷ 21 (21st century skills);
 6. Thúc đẩy giáo dục STEAM (promoting STEAM education).

 

 • ĐÀO TẠO/HUẤN LUYỆN (Professional Development): Viện ARIES cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên với những chương trình bổ trợ phát triển năng lực mới nhất, phù hợp với những yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như xu hướng giáo dục trên thế giới. Một số chương trình đào tạo cơ bản của Viện gồm:
  • Bồi dưỡng giáo viên kỹ năng sống và kỹ năng thế kỷ 21 (21st century and Life skills teacher training);
  • Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Instruction on facilitation of creative experiential activities);
  • Thiết kế bài giảng theo thuyết đa trí thông minh của Howard Gartner (Garder's multiple intelligence lesson plan design);
  • Tập huấn giáo viên giảng dạy STEAM (STEAM teacher training),...
 • LÀM CHA MẸ (Parenting): Viện phối hợp với các chuyên gia tâm lý-giáo dục tổ chức các hoạt động nghiên cứu và chia sẻ nội dung làm cha mẹ cho cộng đồng cha mẹ tại Việt Nam;
 • GIAO LƯU TRAO ĐỔI (International Exchange): Viện hợp tác với các đối tác quốc tế tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu của học sinh Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua các chương trình đưa học sinh Việt Nam đi trải nghiệm quốc tế và kết nối đưa học sinh và chuyên gia giáo dục quốc tế về Việt Nam để giao lưu với các trường, cơ sở giáo dục trong nước;
 • ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ THÔNG MINH (Application of Multiple intelligence theory): Viện tiến hành nghiên cứu, xuất bản và tổ chức các chuyên đề đào tạo hướng dẫn giáo viên thực hành ứng dụng thuyết đa trí thông minh của Howard Gartner trong các bài giảng theo chương trình hiện nay của Bộ GD&ĐT;
 • KỸ NĂNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU THẾ KỶ 21 (21st century skills development): Viện tổ chức các hoạt động nghiên cứu về kỹ năng công dân toàn cầu thế kỷ 21 và thiết kế các nội dung giáo dục độc lập về chủ đề này hoặc tích hợp trong nội dung chương trình giáo dục hiện tại của các nhà trường;
 • THÚC ĐẨY GIÁO DỤC STEAM (Promoting STEAM Education): Cùng với Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện sẽ cùng các đối tác tiên phong trong việc nghiên cứu ứng dụng đưa các nội dung giáo dục STEAM vào các nhà trường và các chương trình bổ trợ (enrichment programs).

 

TÀI NGUYÊN | RESOURCES

Tham khảo các tài liệu, sách, bài viết, video clips... về các chủ đề liên quan:

Below is list of materials, books, articles, video clips... relating to our research focus: